Internet
Sklep
SERWIS
O FIRMIE
REGULAMIN

  I. Postanowienia ogólne.

    1. Operator, wykorzystując własny system komputerowy świadczy usługi Abonentowi w zamian za wnoszone przez niego
        Abonament, pod warunkiem przestrzegania przez strony postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartej Umowy,
        szczegółowych warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną one ustanowione przez
        Operatora i przyjęte przez Abonenta) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
    2. Regulamin świadczenia usług stanowiący razem z Cennikiem integralną cześć Umowy określa w szczególności zakres
        i warunki wykonywania usług przez Operatora, prawa i obowiązki Abonenta i Operatora, zasady wzajemnych rozliczeń
        finansowych, warunki rozwiązania Umowy.
    3. W zakresie usług związanych z dostępem do sieci Internet Operator działa na podstawie wpisu do ewidencji         gospodarczej 883/03, oraz zezwolenia Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty URTiP nr 557
        pismo: DRT-WZZ-6400-54/05(4) .

  II. Prawa i obowiązki stron

    Abonent zobowiązany jest do chronienia haseł zabezpieczających, związanych ze świadczonymi przez Operatora
        usługami.
        Za skutki wynikające z używania konta i innych uprawnień Abonenta, powstałych w związku ze znajomością hasła
        zabezpieczającego przez osoby trzecie, wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent
    1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora,
        w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
    2. Abonent zobowiązuje się, że nie będzie:
        - podejmować działań mających na celu odczytanie haseł zabezpieczających posiadaczy kont w systemie Operatora
        w jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
        - podejmować prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania
        odpowiedniego zezwolenia, a tych zezwoleń Abonent nie posiada,
        - wykorzystywać usług świadczonych przez Operatora w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub
        w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
        - używać zasobów systemowych Operatora w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Abonentom,
    3. Zabrania się Abonentowi udostępniania sygnału sieciowego osobom trzecim. Abonentowi nie wolno również udostępniać
        innym użytkownikom sieci serwisów proxy. ftp, itp.
    4. Abonentowi przysługuje prawo do nielimitowanego korzystania z dostępu do Internetu oraz do korzystania z jednego
        urządzenia odbierającego.
    5. Operator przydziela Abonentowi nr IP (wewnętrzny) oraz ustala tzw. Mac - Address, zobowiązując zarazem Abonenta
        do używania karty sieciowej o określonych parametrach dostarczonej przez Operatora. Abonent przyjmuje do
        wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego karty sieciowej nie zalecanej przez Operatora, tenże
        nie będzie ponosił odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie usługi dostępu do sieci. Dodatkowo okoliczność zmiany karty sieciowej przez Abonenta wymaga bezzwłocznego powiadomienia Operatora o tym fakcie. Samowolna zmiana numeru IP jest zabroniona.

  III. Rozliczenia

- Operator nie pobiera żadnych zaliczek i przedpłat.
- Opłata instalacyjna jest pobierana dopiero po zakończeniu instalacji i podpisaniu umowy.
- Abonament reguluje się w cyklach miesięcznych, do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego za bieżący miesiąc.
- Abonament za pierwszy miesiąc jest wyliczany proporcjonalnie zależnie od daty instalacji.
- W przypadku nieterminowego regulowania opłat Operator będzie naliczał odsetki wg stopy urzędowej. Każda wpłata dokonana po upływie terminu płatności określonego w książeczce opłat lub na fakturze VAT będzie w pierwszej kolejności zaliczana na poczet należnych odsetek.
- Każdej zmianie cen Operator będzie informował poprzez umieszczenie aktualnego cennika na swojej stronie info-technik.pl , poprzez pocztę lub poczte elektroniczną z wyprzedzeniem 30 dni przed terminem wprowadzenia zmiany.
- Abonent może dokonać wpłaty z góry za okres do 6 lub 12 miesięcy. Zmiany cen abonamentu wprowadzone przez Operatora w okresie przedpłaty będą wiążące dla Abonenta począwszy od pierwszego dnia po upływie okresu przedpłaty.
- Operatorowi przysługuje prawo do zmiany opłat, zgodnie ze zmianą stopy inflacji ogłaszanej przez GUS, oraz zmiana opłat innych podmiotów (w szczególności opłat za łącze od Dostawcy Internetu) z których usług korzysta Operator.
- Za opóźnienia w regulowaniu należności przez Abonenta Operator może dochodzić ustawowych odsetek lub opłat określonych w Cenniku.
- Opóźnienie zapłaty należności przekraczające 30 dni kalendarzowych powoduje zawieszenie świadczenia usług na rzecz Abonenta przez Operatora. Przywrócenie praw Abonenta będzie wymagało pokrycia przez Abonenta kosztów ponownego przyłączenia, zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w Cenniku.
- Faktury za świadczone usługi są wystawiane będą zgodnie z przepisami prawa w systemie półrocznym lub rocznym wedle wskazań Abonenta.
- Jakiekolwiek przerwy lub usterki w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, niezawinione przez Operatora nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania stosownych opłat.
- Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania należności wobec Operatora powstałych w okresie jej trwania w tym również należności z tytułu nie zwróconych urządzeń przyjętych przez Abonenta w Protokole odbioru.

  IV. Rozwiązanie umowy

    1. Każda ze stron Umowy zawartej na czas nieokreślony, może rozwiązać tę Umowę, w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który dokonano wpłaty Abonamentu.
    2. Niezależnie Operator może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w razie cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi zezwoleń na świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu
3. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy ze strony Abonenta powinno być poprzedzone całkowitym uregulowaniem wszystkich należności wobec Operatora.
    4. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście na adres wskazany w Umowie.
    5. Operator ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent wykorzystuje usługi świadczone przez Operatora do celów niezgodnych z prawem lub działanie Abonenta narusza postanowienia umowy i regulaminu.
    6. W przypadku rozwiązania Umowy Abonentowi przysługuje zwrot 100% nadpłaconych kwot abonamentu, o ile taka nadpłata istnieje.

  V. Zobowiązania Operatora

    1. Operator podejmie wszelkie dopuszczalne działania, aby udostępniane przez jego system informacje były w jak najlepszym stanie. Operator nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności.
    2. W przypadku zawinionej awarii systemu Operatora, Abonentowi przysługuje bonifikata w Abonamencie za następny okres, w wysokości 1/30 Abonamentu za każdy dzień przerwy w korzystaniu z dostępu do Internetu.

  VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI

    1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie usług świadczonych przez Operatora, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
    2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, działaniem siły wyższej.
    3. Operator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu oraz z tytułu konserwacji urządzeń wzmacniających).

  VII. Postępowanie reklamacyjne

    1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora Abonent ma prawo złożyć reklamację Operatorowi. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie u Operatora.
    2. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługi określone w Umowie. W przypadku uznania reklamacji Operator zwróci nienależnie pobrane opłaty.
    3. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego potwierdzającego dzień nadania listu poleconego albo dzień jej zgłoszenia u Operatora.
    4. Operator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Abonenta w formie pisemnej. Jeżeli Operator nie uznał reklamacji, powinien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.
    5. Reklamacje można wnosić w terminie 1 miesiąca licząc od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.

  VIII. Postanowienia końcowe

    1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych zmian w branży internetowej a w szczególności zmian technologicznych, technicznych a także zmiany zasad współpracy pomiędzy Operatorem a wydzierżawiającym łącza internetowe. Zmieniony Regulamin podlegał będzie publikacji na stronie info-technik.pl a powiadomienie o zmianie regulaminu zostanie wysłane pocztą lub poczta elektroniczną na konto Abonenta. Każdy nowy Regulamin lub zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od jego opublikowania
    2. Jeżeli nowo wprowadzony Regulamin, bądź jego zmiana uszczupli prawa lub zwiększy zakres obowiązków Abonenta, w szczególności zwiększając jego obciążenia finansowe, Abonent ma prawo rozwiązać umowę, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, o ile w terminie 14 dni od dnia opublikowania o zmianie Regulaminu złoży pod rygorem nieważności pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w biurze Operatora lub u Administratora. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem wypowiedzenia.
    3. Jeżeli Umowa została zawarta na czas oznaczony i gdy na 30 dni przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, Abonent nie zawiadomi Operatora, że nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z usług Operatora, wówczas Umowę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony.
    4. Operator kontaktuje się z Abonentem poprzez:
- pocztę elektroniczną,
- ogłoszenia stronie info-technik.pl ,
- list polecony w wyjątkowych przypadkach.
    5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
    6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005


| | | |